Ainhoa Arrieta Gisasola

Ainhoa Arrieta Gisasola

Lanpostua
Puesto de trabajo

Gaur egun doktorego aurreko ikertzailea naiz MikroIker ikerketa taldean. Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) Farmazia fakultateko Immunologia, Mikrobiologia eta Parasitologia sailean egiten dut lan.

Actualmente soy investigadora predoctoral del grupo de investigación MikroIker. Trabajo en el departamento de Inmunología, Microbiología y Parasitología de la facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

Formakuntza eta ibilbidea
Formación y trayectoria

Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU) Biologian graduatu nintzen 2018. urtean “Zelulen Biologia, Molekularra eta Genetikoa” aipamena lortuz. Jarraian, Mikrobiologia eta Osasuna Unibertsitate masterra burutu nuen “Giza Infekzioa” espezialitatean. Graduan eta masterrean zehar kanpoko praktikak egiteko aukera izan nuen Leartiker teknologia- eta ikerketa-zentroan eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoaren laborategian. Gaur egun, Immunologian, Mikrobiologian eta Parasitologian doktorego tesia burutzen dihardut.

Me gradué en Biología en el año 2018 obteniendo la mención “Biología Celular, Molecular y Genética” en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Seguidamente, cursé el Máster Universitario en Microbiología y Salud en la especialidad de “Infección Humana”. Durante el grado y el máster tuve la oportunidad de realizar prácticas externas en el centro tecnológico e investigador Leartiker y en el laboratorio de Salud Pública del Gobierno Vasco. Actualmente estoy realizando la tesis doctoral en Inmunología, Microbiología y Parasitología.

Bokazioa / motibazioa
Vocación / motivación

Hartzarotik izan dut bizitzaren zientzien inguruko jakin-mina, horregatik oso argi nuen Biologia ikasketak egin nahi nituela. Unibertsitateko ikasketak egitean ohartu nintzen mikroorganismoen mundua ezagutu gabe ezingo genukeela gaur egun ezagutzen dugun bizitza ulertu. Egia da urteetan zehar mikroorganismoen mundu zabala asko ikertu dela, baina oraindik gehiago gelditzen da jakiteke. Haurtzarotik izan dudan jakin-minak, ezagutzeko gelditzen den guzti horren parte txiki bat neure egitera eta ikerkuntzan lan egitera bultzatu nau.

Desde la infancia he tenido curiosidad por las ciencias de la vida, por eso tenía muy claro que quería estudiar Biología. Al hacer los estudios universitarios me di cuenta de que sin conocer el mundo de los microorganismos no podríamos entender la vida que conocemos hoy en día. Es cierto que a lo largo de los años se ha investigado mucho el amplio mundo de los microorganismos, pero todavía queda más por conocer. Esa curiosidad que he tenido desde la infancia me ha animado a hacer mio una pequeña parte de todo lo que queda por conocer y a trabajar en la investigación.

Ikerketa-taldea eta ikerketa-lerroak
Grupo de investigación y líneas de investigación

MikroIker ikerketa-taldean ikertzen dut. Taldea duela gutxi sortu zen, UPV/EHUko Farmazia Fakultatean eta Lascaray Ikerketa Zentroan finkatutako ibilbide luzeko bi taldek bat egin zutenean. Diziplina anitzeko ikuspegia dugu, izan ere, Medikuntza, Farmazia, Biologia eta Bioinformatika bezalako arloak biltzen ditugu. Gaur egun bi ikerketa-lerro garatzen ari gara. Ikerketa-lerro hauek elkarren artean lotuta daude metodologia molekularra eta analisi bioinformatikoa direla medio: (i) elikadura-jatorriko patogenoen eta jatorri klinikoko patogenoen ikasketa eta karakterizazioa, elikagaiei lotutako patogenoen zaintza epidemiologikoaren garrantzia eta ospitaleko zein komunitateko andui klinikoen karakterizazio genetikoa ardatz dituena; eta (II) Arabako ur-masetako ingurumen-laginetako mikroorganismo-aniztasunaren azterketa.

Gaur egun gehien inplikatuta nagoen ikerketa-lerroan biologia molekularreko teknikak aplikatzen ditugu gizakiarentzako patogenoak diren bakterioak aztertzeko, batez ere elikagaien bidez transmititzen diren Salmonella generoko bakterioak, baina baita garrantzi kliniko berezia duten beste hainbat genero ere. Ikerketa-lerro honen barruan aldaketa genetikoen ondorioz agertzen diren Salmonella andui berrien antibiotikoekiko erresistentzia-markatzaileak, patogenizitate-faktoreak eta birulentzia aztertzen ditut.

Desarrollo mi investigación en el grupo de investigación MikroIker, que surgió recientemente como resultado de la fusión de dos equipos de larga trayectoria asentados en la Facultad de Farmacia y en el Centro de Investigación Lascaray de la UPV/EHU. Partiendo de una visión multidisciplinar, donde englobamos áreas como la Medicina, la Farmacia, la Biología y la Bioinformática, actualmente estamos desarrollando dos líneas de investigación, estando interconectadas entre sí por su metodología molecular y el análisis bioinformático: (i) estudio y caracterización de patógenos de origen alimentario y clínico, centrada en la importancia de la vigilancia epidemiológica de los patógenos asociados a alimentos y la caracterización genética de cepas hospitalarias y/o comunitarias y (ii) estudio de la diversidad microbiana en muestras ambientales procedentes de masas de agua del territorio alavés.

En la línea de investigación en la que hoy en día estoy más implicada aplicamos técnicas de biología molecular para estudiar bacterias patógenas para el ser humano, principalmente bacterias del genero Salmonella transmitidas a través de alimentos, pero también otros géneros de especial relevancia clínica. Dentro de esta línea de investigación estudio los marcadores de resistencia a antibióticos, factores de patogenicidad y virulencia de las nuevas cepas de Salmonella que aparecen como consecuencia de cambios genéticos.

Alderdi aipagarriak
Aspectos destacables

Doktorego aurreko ikertzailea gisa daramadan urte honetan zehar EKAIA EHUko Zientzia eta Teknologia aldizkarian argitaratutako artikulu baten egilekidea izan naiz, bai eta estatuko eta nazioarteko kongresuetan egindako bi ekarpenena ere.

A lo largo de este año que llevo como investigadora predoctoral he sido coautor de un artículo publicado en la revista EKAIA EHUko Zientzia eta Teknologia aldizkaria, así como de dos aportaciones en congresos estatales e internacionales.

Etorkizunari begira…
Mirando al futuro…

Daukadan jakin-minari eta egindako lanari esker lortutako emaitzak gizartearentzat aplikagarriak izatea da nire asmoa.

Mi intención es que los resultados obtenidos gracias a la curiosidad que tengo y al trabajo realizado sean aplicables a la sociedad.