Aitziber Mancisidor Barinagarrementeria

Aitziber Mancisidor Barinagarrementeria

Lanpostua
Puesto de trabajo

Sistemen Ingeniaritza eta Automatika Saila,Bilboko Ingeniaritza Eskola.

Departamento Ingeniería de Sistemas y Automática, Escuela de Ingeniería de Bilbao.

Formakuntza eta ibilbidea
Formación y trayectoria

Formakuntza

Unibertsitatea

Urtea

Industria Ingeniaritza Teknikoa, Industria Elektronika espezialitatean

UPV/EHU

2010

Automatikan eta Industria Elektronikan Ingeniaritza

UPV/EHU

2013

Kontrol Ingeniaritza, Automatizazioa eta RobotikaMasterra

UPV/EHU

2014

Kontrol Ingeniaritza, Automatizazioa eta Robotika Doktoregoa

UPV/EHU

2018

 

Formación

Universidad

Año

Ingeniería Técnica Industrial, en la especialidad de Electrónica Industrial

UPV/EHU

2010

Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial

UPV/EHU

2013

Máster en Ingeniería de Control, Automatización y Robótica

UPV/EHU

2014

Doctorado en Ingenieríade Control, Automatización y Robótica

UPV/EHU

2018

 

Bokazioa / motibazioa
Vocación / motivación

Nire prestakuntza akademikoan zehar ohartu nintzen, kontrolean, automatizazioan eta robotikan lortutako ezagutzak industriaz kanpoko beste sektore batzuetan ere aplika daitezkeela. Horregatik, nire motibazio nagusia, teknika horiek asistentzia eta osasunarloan aplikatzea da.Modu honetan, mugikortasun urriko pazienteen egoera funtzionala hobetzeko helburuarekin.

Durante mi formación académicaobserve que los conocimientos obtenidos en Control, Automatización y Robótica se podrían aplicar en otros sectores más allá de la industria.Por lo que mi motivación principal es aplicar estas técnicas en la área asistencial y sanitaria con el fin de ayudar a mejorar el estado funcional de pacientes de movilidad reducida.

Ikerketa-taldea eta ikerketa-lerroak
Grupo de investigación y líneas de investigación

VISENS, Virtual Sensorization Research Group, Ikerketa Taldeko ikertzailea. Talde hau, Eusko Jaurlaritzak eta UPV/EHUk aitortuta dago. Taldearen ikerketa-ildoak ondorengoak dira:

  • Roboten ereduztapena eta kontrol aurreratua (industrian eta osasunarloan)
  • Monitorizazio adimentsua denbora errealean
  • Teknika adimendunak Bioingeniaritzan aplikatzea

Investigadora del Grupo de Investigación VISENS, Virtual Sensorization Research Group, reconocido por el Gobierno Vasco/Eusko Jaularitza y la UPV/EHU.   Líneas de investigación del grupo son:

  • Modelado y Control Avanzado en Robótica (Industrial, Asistencial y sanitaria)
  • Monitorización inteligente en tiempo real
  • Aplicación de técnicas inteligentes para Bioingeniería

Alderdi aipagarriak
Aspectos destacables

VISENS ikerketa-taldea, industria eta osasun arloan esperientzia handia duten diziplina anitzeko partaideez osatuta dago. Taldearen ikerketa-jarduera bermatzen duten datu batzuk honako hauek dira: 95 argitalpen JCR aldizkari indexatuetan, 140 artikulu baino gehiago ospe handiko kongresu nazionaletan eta nazioartekoetan, eta 9 sari estatuko eta nazioarteko kongresuetan (Ingeniaritza nahiz Kirol arlokoan). Aldi berean, talde honen barruan, enpresentzako transferentzia teknologikoko jarduera ugari egin dira.

El grupo de investigación VISENS es un grupo dinámico y multidisciplinarcon amplia experiencia en el ámbito industrial y sanitario.Algunos datos que avalan la actividad investigadora del grupo son: 95 publicaciones en revistas indexadas JCR, más de 140 artículos en congresos nacionales e internacionales de reconocido prestigio y 9 premios en congresos nacionales e internacionales (tanto del área de Ingeniería como del Deporte). Por otro lado, se han realizado numerosas actividades de Transferencia Tecnológica a las empresas.

Etorkizunari begira…
Mirando al futuro…

VISENS ikerketa-taldeak mugikortasun urriko pertsonen eta haien ingurunearen bizi-kalitatea hobetzea du helburu. Horretarako, kontrola, robotika eta adimen artifizialeko teknika aurreratuak aplikatuz.

El grupo de investigación VISENS apuesta por mejorar la calidad de vida de personas con movilidad reducida y de su entorno aplicando Técnicas Avanzadas de Control, Robótica e Inteligencia Artificial.