Ilargi Martínez Ballesteros

Ilargi Martínez Ballesteros

Lanpostua
Puesto de trabajo

Gaur egun UPV/EHUn lan egiten dut irakasle atxiki modura Immunologia, Mikrobiologia eta Parasitologia Sailan, Gaisteizko Farmazia Fakultatean.

Actualmente trabajo en la UPV/EHU como profesora adjunta en el Departamento de Inmunología, Microbiología y Parasitología en la Facultad de Farmacia en Vitoria-Gasteiz.

Formakuntza eta ibilbidea
Formación y trayectoria

Biologian lizentziatua (2005) eta Euskal Herriko Unibertsitateko doktorea naiz 2011tik. Urte hauetan egin dudan ikerketa-jarduera Immunologia, Mikrobiologia eta Parasitologia Sailean egin dut, UPV/EHUko Farmazia Fakultatean, Javier Garaizar doktoreak eta Joseba Bikandi doktoreak zuzendutako ikerketa-taldean. Talde honek historikoki Salmonella eta beste bakterio batzuen epidemiologian, genomikan eta detekzioan oinarritutako ikerketan lan egin du.
Ildo horretan, urteetan zeharSalmonella eta beste bakterio batzuk tipifikatzeko teknikengarapenean lan egin dugu, baita PCR bidezko sistemen garapenean ere, bakterio hori elikagai laginetandetektatu ahal izateko (doktorego-tesiaren lana, 2011). Azken urteotan, gure ikerketa Salmonella-ren azterlan epidemiologikoan oinarritu da, genoma osoa sekuentziatuz eta sekuentziazioan oinarritutako tipifikazio-sistemak aplikatuz, bai eta patogenizitate-faktoreak eta antibiotikoekiko erresistentzia-markatzaileak bilatzean ere, besteak beste. Horrek aukera eman dit doktorego-tesi baten zuzendarikide izaten hasteko (“INNUENDO genotipifikazio-plataformaren erabilera, elikagaiek transmititutako gaixotasunen kontrolaren esparruan”, A. Achaerandio, garapenean). Tesi horretan, bakterio-genomen sekuentziazio osoaren erabilera egiaztatu nahi da, azterlan epidemiologikoak optimizatzeko.
Azken aldian, ingurumen-ildo bat garatu dugu, eta, horren bidez, Gesaltza Añanako (Araba) hainbat iturburu, gatzun eta gatz-ekoizpeneko gunetako populazio mikrobianoa aztertzen saiatzen ari gara, haraneko mikrobio-aniztasuna aztertzeko eta hauek identifikatzeko.

Soy Licenciada en Biología (2005) y Doctora por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea desde el año 2011. La actividad investigadora que he desarrollado durante estos años la he realizado en el Departamento de Inmunología, Microbiología y Parasitología en la sección departamental de la Facultad de Farmacia en la UPV/EHU, en el grupo de investigación dirigido por el Dr. Javier Garaizar y el Dr. Joseba Bikandi, grupo que históricamente ha trabajado en una la línea de investigación relacionada con la epidemiología, genómica y detección de Salmonella, y otras bacterias.

En esta línea hemos trabajado durante años en el desarrollo de técnicas de tipificación de Salmonella y otras bacterias, y en el desarrollo de sistemas mediante PCR para realizar la detección de esta bacteria a partir de muestras de alimentos (trabajo de Tesis Doctoral, 2011). En los últimos años, la investigación se ha centrado en el estudio epidemiológico de Salmonella mediante secuenciación del genoma completo y aplicación de sistemas de tipificación basados en la secuenciación, y en la búsqueda de factores de patogenicidad y marcadores de resistencia a antibióticos, entre otros. Esto me ha dado la oportunidad de comenzar a ser la codirectora de una tesis doctoral (“Capacitación en el uso de la plataforma de genotipificación INNUENDO en el marco del control de las enfermedades transmitidas por alimentos”, A. Achaerandio, en realización) que se está llevando a cabo actualmente, en la cual se pretende verificar el uso de la secuenciación completa de genomas bacterianos para optimizar los estudios epidemiológicos, facilitando y agilizando la obtención de resultados.

En el último periodo hemos desarrollado una línea ambiental, mediante la cual estamos intentando caracterizar la población microbiana de distintos manantiales salobres y salinos, salmuera y puntos de producción de sal en Salinas de Añana (Álava), con el objetivo de estudiar la diversidad microbiana del valle e identificar bacterias y/o arqueas con posibles aplicaciones biotecnológicas.

Bokazioa / motibazioa
Vocación / motivación

Betidanik bizitzaren zientziekiko interesa izan dut, eta horrek biologia ikastera eraman ninduen. Karrera egin nuenetik beti jakin izan dut laborategi batean lan egin nahi nuela, eta kasualitatez mikrobiologiako laborategi batean lanean hasi nintzen, non mundu desberdin eta zirraragarri honek harrapatu eta nire grina piztu duen. Erronkak konpontzen joateak eta erronka eta ate berriak irekitzeak, ikerketa nire bokazioa bihurtu dute.

Desde siempre he tenido interés por las ciencias de la vida, hecho que me llevó a estudiar biología. Desde que hice la carrera siempre supe que mi destino estaba trabajando en un laboratorio, y casualmente pude incorporarme a un laboratorio de microbiología, donde este mundo tan diverso y apasionante me ha atrapado y ha encendido mi pasión. El hecho de ir resolviendo retos y que éstos nos abran nuevos retos y puertas que estudiar, hacen que la investigación sea mi vocación.

Ikerketa-taldea eta ikerketa-lerroak
Grupo de investigación y líneas de investigación

MikroIker ikerketa-taldean ikertzen dut. Taldea duela gutxi sortu zen, UPV/EHUko Farmazia Fakultatean eta Lascaray Ikerketa Zentroan finkatutako ibilbide luzeko bi taldek bat eginda. Diziplina anitzeko ikuspegi batetik abiatuta, non Medikuntza, Farmazia, Biologia eta Bioinformatika bezalako arloak biltzen ditugun, gaur egun bi ikerketa-lerro nagusi garatzen ari gara. Elkar lotura dute metodologia molekularra eta analisi bioinformatikoa direla medio: (i) elikadura-jatorriko patogenoen eta jatorri klinikoko patogenoen ikasketa eta karakterizazioa, elikagaiei lotutako patogenoen zaintza epidemiologikoaren garrantzia eta ospitaleko zein komunitateko andui klinikoen karakterizazio genetikoa ardatz dituena; eta (II) Arabako ur-masetako ingurumen-laginetako mikroorganismo-aniztasunaren azterketa.

Arabako ur-masa adierazgarrienen biodibertsitate mikrobiologikoaren azterketa eta karakterizazioa da gehien inplikatzen nauen ildoetako bat. Horretarako, hazkuntza mikrobiologiko konbentzionaleko eta sekuentziazio genetikoko teknikak erabiltzen ditugu, hala nola genoma osoaren sekuentziazioa eta analisi metagenomikoa, dibertsitate mikrobianoaren karakterizazio-azterketak garatzea ahalbidetzen dutenak. Testuinguru horretan, prokarioten aniztasuna aztertzen saiatzen gara, hainbat laginketa-puntutan jasotako laginetatik abiatuta, bai eta ezaugarri bereziak dituzten espezieak karakterizatzen ere.

Desarrollo mi investigación en el grupo de investigación MikroIker, que surgió recientemente como resultado de la fusión de dos equipos de larga trayectoria asentados en la Facultad de Farmacia y en el Centro de Investigación Lascaray de la UPV/EHU. Partiendo de una visión multidisciplinar, donde englobamos áreas como la Medicina, la Farmacia, la Biología y la Bioinformática, actualmente estamos desarrollando dos líneas de investigación, estando interconectadas entre sí por su metodología molecular y el análisis bioinformático: (i) estudio y caracterización de patógenos de origen alimentario y clínico, centradaen la importancia de la vigilancia epidemiológica de los patógenos asociados a alimentos y la caracterización genética de cepas hospitalarias y/o comunitariasy (ii) estudio de la diversidad microbiana en muestras ambientales procedentes de masas de agua del territorio alavés.

Una de las líneas en la que más implicada estoy es en el análisis y caracterización de la biodiversidad microbiológica de las masas de agua más representativas del territorio alavés. Para ello empleamos técnicas de cultivo microbiológico convencional y secuenciación genética, cómo la secuenciación del genoma completo y el análisis metagenómico, que permiten el desarrollo de estudios de caracterización de la biodiversidad de origen microbiano. En este contexto tratamos de estudiar la diversidad de procariotas partiendo de muestras recogidas en distintos puntos de muestreo, así como de caracterizar especies con características especiales.

Alderdi aipagarriak
Aspectos destacables

Parte hartu dudan ikerketa-proiektuetatik eratorrita, hamar artikulu zientifikoen egilekidea naiz, bai eta 28 ekarpenena ere estatuko eta nazioarteko kongresuetan. Gaur egun, hiru ikerketa-proiektu aktibotan parte hartzen dut. Master amaierako lan bat eta Gradu amaierako 6 lan gidatu ditut. Gaur egun, doktorego-tesi 2, Master amaierako lan bat eta 3 Gradu amaierako lan gidatzen ari naiz.

Derivado de los proyectos de investigación en los que he participado, soy coautora de diez artículos científicos, así como de 28 contribuciones a congresos nacionales e internacionales. Actualmente, participo en tres proyectos de investigación activos. He codirigido 1 Trabajo de Fin de Máster y 6 Trabajos de Fin de Grado. Actualmente estoy dirigiendo 2 tesis doctorales, 1 Trabajo de Fin de Máster y 3 Trabajos de Fin de Grado.

Etorkizunari begira…
Mirando al futuro…

Ikerketarekiko ilusioa ez galtzea gustatuko litzaidake, eta ilusio hori ikertzaile berriei transmititu ahal izatea.

Me gustaría no perder la ilusión por la investigación y poder transmitir esa ilusión a otros investigadores/as que se vayan incorporando a este mundo.