Itziar Cabanes Axpe

Itziar Cabanes Axpe

Lanpostua
Puesto de trabajo

Sistemen Ingeniaritza eta Automatika Saila,Bilboko Ingeniaritza Eskola.

Departamento Ingeniería de Sistemas y Automática, Escuela de Ingeniería de Bilbao.

Formakuntza eta ibilbidea
Formación y trayectoria

Formakuntza

Unibertsitatea

Urtea

Z. Fisika, Elektronikako eta Automatikako espezialitatea

UPV/EHU

1996

Fabrikazioko Teknologia Aurreratuen Masterra

UPV/EHU

1997

Doktoregoa (Sistema Mekaniko eta Egituralen Ingeneria Mekanikoa Doktorego Programa) Doktorego-tesiaren Aparteko Saria

UPV/EHU

2001

Formación

Universidad

Año

C. Físicas, especialidad Automática y Electrónica

UPV/EHU

1996

Master en Tecnologías Avanzadas de Fabricación

UPV/EHU

1997

Doctorado (Programa de Doctorado Ing. Mecánica de Sistemas Mecánicos y Estructurales)

Premio Extraordinario de Tesis Doctoral

UPV/EHU

2001

Bokazioa / motibazioa
Vocación / motivación

Gizartearen benetako arazoei irtenbide teknologikoak ematea da nire ikerketaren motibazio eta ardatz nagusia. Kontrola eta robotika bezalako zeharkako arlo batean trebatzeak hainbat aplikazio-eremu jorratzeko aukera eman dit. Besteak beste, fabrikazio-prozesuak, robotika industriala eta pazienteak diagnostikatzeko eta errehabilitatzeko gailu biomedikoak.

 Aportar soluciones tecnológicas a problemas reales de la sociedad es la principal motivación y eje de mi investigación. La formación en un área tan trasversal como el Control y la Robótica me han permitido abordar diferentes campos de aplicación. Estos van desde procesosde fabricación, robótica industrial hasta dispositivos biomédicos para el diagnóstico y la rehabilitación de pacientes.

Ikerketa-taldea eta ikerketa-lerroak
Grupo de investigación y líneas de investigación

VISENS, Virtual Sensorization Research Group, Ikerketa Taldeko ikertzaile Nagusia. Talde hau, Eusko Jaurlaritzak eta UPV/EHUk aitortuta dago. Taldearen ikerketa-ildoak ondorengoak dira:

  • Roboten ereduztapena eta kontrol aurreratua (industrian eta osasun arloan)
  • Monitorizazio adimentsua denbora errealean
  • Teknika adimendunak Bioingeniaritzan aplikatzea

Investigadora Principal del Grupo de Investigación VISENS, Virtual Sensorization Research Group, reconocido por el Gobierno Vasco/Eusko Jaularitza y la UPV/EHU.   Líneas de investigación del grupo son:

  • Modelado y Control Avanzado en Robótica (Industrial, Asistencial y sanitaria)
  • Monitorización inteligente en tiempo real
  • Aplicación de técnicas inteligentes para Bioingeniería

Alderdi aipagarriak
Aspectos destacables

VISENS ikerketa-taldea, industria eta osasun arloan esperientzia handia duten diziplina anitzeko partaideez osatuta dago. Taldearen ikerketa-jarduera bermatzen duten datu batzuk honako hauek dira: 95 argitalpen JCR aldizkari indexatuetan, 140 artikulu baino gehiago ospe handiko kongresu nazionaletan eta nazioartekoetan, eta 9 sari estatuko eta nazioarteko kongresuetan (Ingeniaritza nahiz Kirol arlokoan). Aldi berean, talde honen barruan, enpresentzako transferentzia teknologikoko jarduera ugari egin dira.

El grupo de investigación VISENS es un grupo dinámico y multidisciplinar con amplia experiencia en el ámbito industrial y sanitario. Algunos datos que avalan la actividad investigadora del grupo son: 95 publicaciones en revistas indexadas JCR, más de 140 artículos en congresos nacionales e internacionales de reconocido prestigio y 9 premios en congresos nacionales e internacionales (tanto del área de Ingeniería como del Deporte). Por otro lado, se han realizado numerosas actividades de Transferencia Tecnológica a las empresas.

Etorkizunari begira…
Mirando al futuro…

VISENS ikerketa-taldeak mugikortasun urriko pertsonen eta haien ingurunearen bizi-kalitatea hobetzea du helburu. Horretarako, kontrola, robotika eta adimen artifizialeko teknika aurreratuak aplikatuz.

El grupo de investigación VISENS apuesta por mejorar la calidad de vida de personas con movilidad reducida y de su entorno aplicando Técnicas Avanzadas de Control, Robótica e Inteligencia Artificial.