Maia Azpiazu Muniozguren

Maia Azpiazu Muniozguren

Lanpostua
Puesto de trabajo

Doktorego ikaslea Immunologia, Mikrobiologia eta Parasitologia Departamentuan / Estudiante de Doctorado en el Departamento de Inmunología, Microbiología y Parasitología.

Formakuntza eta ibilbidea
Formación y trayectoria

2013ko Irailean Farmazia Gradua hasi nuen Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV / EHU). Beti gustatu izan zait osasun zientzia ikerkuntzaren mundua eta 2018ko udan nire mikrobiologiako irakasleek, Dra. Ilargi Martinez eta Dr. Javier Garaizar, Mikrobiologiako ikerkuntza taldean borondatezko praktikak egiteko aukera eman zidaten. Bertan jasotako esperientzia oso aberasgarria izan zen eta ondorioz Mikrobiologia eta Osasuna unibertsitate masterrean apuntatzea erabaki nuen. Masterrean benetako ikerkuntza taldean lan egiten ikasi nuen eta mikrooganismo halofilo eta halotoleranteak hobeto ezagutu nituen, beraien ezaugarri eta berezitasunek harrapatu egin ninduten eta hortaz, doktoretza ikasketak egitea erabaki nuen. Gaur egun, doktoretzako bigarren urtean nago eta mikrobiologiaren alorrean asko ikasten ari nahiz, hain zuzen ere, Añanako Gatz Harana bezalako ingurune hipergazietako dibertsitate mikrobianoa eta bertako mikroorganismoek izan dezaketen potentzial bioteknologikoa azterketan dihardut.

En septiembre de 2013 comencé el Grado de Farmacia en la Universidad del País Vasco(UPV / EHU). Siempre me ha interesado la investigación en ciencias de la salud, hastaque afortunadamente, en el verano de 2018, mis profesores de Microbiología, la Dra. IlargiMartinez y el Dr. Javier Garaizar, me dieron la oportunidad de realizar unas prácticasvoluntarias en el Grupo de Investigación de Microbiología. Laexperiencia fue tan gratificante que decidí comenzar el Máster en Microbiología y Salud paramejorar mi conocimiento en esta área. El máster me proporcionó habilidades para trabajaren un equipo de investigación real y conocer más de cerca los microorganismos halófilosy halotolerantes, organismos con capacidades únicas, que me cautivaron y me alentaron acomenzar los estudios de doctorado. Actualmente curso el segundo año y estoy aprendido mucho y adquiriendo competenciasen el campo de la microbiología, con un manejo especializado para estudiar la diversidadmicrobiana y el potencial biotecnológico del “Valle salado de Añana”, ambiente hipersalino ubicado en el País Vasco.

Bokazioa / motibazioa
Vocación / motivación

Nire ikuspuntutik, Euskal Herriko Unibertsitateak mikrobiologiarekin lotutako potentzial eta interes handiko ikerketa lerroak aztertzen ditu. Hortaz, mikrobiologiako lan taldean praktikak egiteko aukerak eta MikroIker ikerketa taldearekin lankidetzak aritzeak eragin zuten niregan ikertzen hasteko motibazioa. Aldi horretan ikerketa laborategi batek nola funtzionatzen duen, zer nolako zailtasunak dituen edo alderdi positiboak duen ikusteko aukera izan nuen. Bestalde, ingurumeneko mikroorganismoekin lan egiten zer zen ezagutu nuen. Zehazki, bakterio halofilo eta halotoleranteekin eta horien berezitasunez jabetu nintzen. Denbora horretan zehar lortutako esperientziak ikerketaren erronkari aurre egiteko konfiantza eman zidan eta niretzat guztiz ezezagunak ziren aspektuak ezagutzeko motibazioa indartu.

La Universidad del País Vasco lleva a cabo líneas de investigación relacionadas con lamicrobiología, que tienen mucho potencial e interés para mí.Además, la oportunidad de realizar unas prácticas y colaborar con en el grupo de investigación MikroIker fue el detonante de mi motivación para empezar en la investigación. Durante este periodo tuve la oportunidad de ver cómo funciona realmente un laboratorio de investigación, a qué tipo de dificultades se enfrenta o con qué apoyos cuenta. Por otro lado, me familiarice a trabajar con microorganismo ambientales. En concreto las bacterias halófilas y halotolerantes y sus peculiaridades. Toda la experiencia adquirida me proporciono la confianza para afrontar el reto de la investigación y fortaleció mi motivación para descubrir cosas que para mí eran absolutamente desconocidas.

Ikerketa-taldea eta ikerketa-lerroak
Grupo de investigación y líneas de investigación

Nire ikerketa MikroIker ikerketa taldean burutzen dut, orain dela gutxi sortu den taldea da bi talde esperimentatu fusionatuz, zeintzuek Farmazia Fakultatean eta Lascaray UPV/EHUko Ikerkuntza zentroan kokatzen diren. Diziplina anitzeko ikuspegitik abiatuta, non Medikuntza, Farmazia, Biologia eta Bioinformatika bezalako arloak biltzen ditugun, gaur egun bi ikerketa lerro garatzen ari gara, metodologia molekularrak eta bioinformatika, non biak elkar lotua dauden: (i) elikagaien eta jatorri klinikoko patogenoen azterketa eta karakterizazioa, elikagaiekin lotutako patogenoen zaintza epidemiologikoaren garrantziaz eta ospitaleetako edota komunitateko anduien karakterizazio genetikoaz eta (ii)Arabako eskualdeko uren ingurumen laginetako mikroorganismo aniztasunaren azterketa.

Gehien parte hartzen dudan ikerketa lerroa Arabako eskualdeko ur ingurumen laginen mikroorganismoen azterketa da. Gure taldeak Arabako lagin adierazgarrienen biodibertsitate mikrobiologikoa aztertzen eta karakterizatzen parte hartzen du.Horretarako ohiko ereintza teknikak eta sekuentziazio genetikoaren teknologiarik berrienak erabiltzen ditugu, hala nola genoma osoaren sekuentziazioa (WGS) eta analisi metagenomikoa. Testuinguru horretan, helburu hauek ezarri ditugu:Lehenengo helburua.Arkeoen aniztasuna aztertzea isolamenduaren bidez, gatz haraneko gune hipergazi zein gazietan jasotako laginetatik abiatuta; bakterio aniztasunari buruz lortutako informazioa osatzeko. Bigarren helburua. Isolatutako mikroorganismoen ezaugarri fenotipikoak eta genotipikoak direla eta, espezieak berriak izan daitezkeen mikroorganimoak aztertu eta karakterizatu.Hirugarren helburua. Giza patogenoak diren mikroorganismoen aurrean konposatu antimikrobianoak ekoizten dituzten espezieak identifikatzea eta hauen aplikagarritasuna aztertzea, baita petroleoaren degradazio prozesuan eraginkorrak diren biotentsoaktiboak ekoizten dituzten isolatuena edota prozesu bioteknologiko ezberdinetan eraginkorrak izan daitezkeen pigmentu eta entzimak ekoizten dituzten isolatuen identifikazioa eta aplikagarritasuna aztertzea.

Desarrollo mi investigación en el grupo de investigación MikroIker, que surgió recientemente como resultado de la fusión de dos equipos de larga trayectoria asentados en la Facultad de Farmacia y en el Centro de Investigación Lascaray de la UPV/EHU. Partiendo de una visión multidisciplinar, donde englobamos áreas como la Medicina, la Farmacia, la Biología y la Bioinformática, actualmente estamos desarrollando dos líneas de investigación, estando interconectadas entre sí por su metodología molecular y el análisis bioinformático: (i) estudio y caracterización de patógenos de origen alimentario y clínico, centradaen la importancia de la vigilancia epidemiológica de los patógenos asociados a alimentos y la caracterización genética de cepas hospitalarias y/o comunitariasy (ii) estudio de la diversidad microbiana en muestras ambientales procedentes de masas de agua del territorio alavés.

La línea en la que más implicada/o estoy es en el Estudio de la diversidad microbiana en muestras ambientales procedentes de masas de agua del territorio alavés. Nuestrogrupo participa en el analiza y caracterización de la biodiversidad microbiológica de las masas de agua más representativas del territorio alavés. Para ello empleamos técnicas de cultivo convencional y las más modernas tecnologías en secuenciación genética, cómo la secuenciación del genoma completo (WGS) y el análisis metagenómico, que permiten el desarrollo de estudios de caracterización de la biodiversidad de origen microbiano. En este contexto nos planteamos los siguientes objetivos:Objetivo 1. Estudiar la diversidad de arqueas mediante aislamiento partiendo de muestras recogidas en los distintos puntos salinos y salobres del valle, que complemente la información obtenida sobre la diversidad bacteriana.Objetivo 2. Estudiar y caracterizar las especies microbianas que por sus características fenotípicas y genotípicas pudieran ser nuevas.Objetivo 3. Identificar las especies que puedan ser de mayor interés en relación a la producción de bacteriocinas, sustancias antibióticas, degradación de compuestos tóxicos, producción de enzimas, entre otros, haciendo especial hincapié en el análisis e identificación de los metabolitos aislados y el estudio de su aplicabilidad.

Alderdi aipagarriak
Aspectos destacables

Proiektu hau, 2017an berritu zen Añanako Gatz Harana Fundazioa eta Euskal Herriko unibertsitatearenUPV/EHU arteko hitzarmen espezifikoan oinarritzen da; zeinetan jakintza-alor anitzeko ikerketa taldeen koordinazioa posibleizanik, hainbat lorpen burutu diren Añanako gatz haranaren berreskuratze planaren baitan.Eskuragarri dagoen informazioaz gain, oraindik barnealdeko gatzagen inguruan oso gutxi ezagutzen da.Inguruneko bertako ezaugarri geografiko, geologiko eta fisiko-kimikoak bateratuta, aparteko gune bateratzen dute. Horrela izanda, modu egoki batean aztertuak, karakterizatuak eta ondorioz babestuak izanbehar dute. Oraingoz, Añanako gatz haraneko iturburu gazi eta hipergazietan biodibertsitate mikrobiarraaztertzen duen ikerketa sistematizatu eta koordinaturik ez da burutu, hortaz, ingurune honetakobiodibertsitate mikrobiarra guztiz ezezaguna da gaur egun. Modu berean, gatzaren ekoizpen prozesuanparte hartzen duten edota eragiten duten mikroorganismoen dibertsitatea ez da ezagutzen. Guzti hau delaeta, planteatzen den ikerketa honetan lortutako emaitzak interes zientifiko altukoak izango dira; egunezaguna den flora eta faunaren inguruko informazioa osatzeko Arabako lurralde honetan eta baitaingurumen politika berriak diseinatzea ahalbidetzeko, gunearen babesa bermatuz.

Este proyecto forma parte de un equipo multidisciplinar entre distintos grupos de investigación gracias al ConvenioEspecífico entre la Fundación Valle Salado y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU que se lleva firmando desde 2017. Este apoyo ha sido fundamental paraconseguir los logros, dentro del Plan Director de recuperación del Valle Salado de Añana. A pesar de lainformación existente, aun a día de hoy se conoce poco sobre las características de las salinas de interior.Las características geográficas, geológicas y físico-químicas locales hacen de estos lugares parajes únicosen el mundo, por lo que deben ser adecuadamente estudiados, caracterizados y, como consecuencia,protegidos. Hasta la fecha, no se ha realizado ningún estudio sistematizado y coordinado de labiodiversidad microbiana en los manantiales salobres y salinos de Salinas de Añana, siendo la diversidadmicrobiana de este enclave completamente desconocida en la actualidad. No existe por el momento ningúndato sobre la diversidad microbiológica de la salmuera y su efecto sobre la formación de la sal. Por ello,los resultados de este proyecto aportarán información de alto valor científico, completando la informaciónsobre la biodiversidad de la fauna y la flora de este territorio alavés, y se facultará a los responsables parael diseño de nuevas políticas medioambientales para su protección.

Etorkizunari begira…
Mirando al futuro…

Datozen urteetarako nire asmoa, mikrobiologia laborategian moldatzeko eta ikerlan taldean lan egiteko gaitasuna hobetzea da. Modu horretan Immunologia, Mikrobiologia eta Parasitologiako doktorego tesia bukatu eta datozen erronka berriei aurre egiteko prest izanda.

Mi aspiración para los próximos años es adquirir las competencias en el campo de la microbiología y aprender a trabajar en un equipo de investigación. Para que de ese modo pueda terminar la tesis doctoral de Inmunología, Microbiología y Parasitología y prepararme para afrontar los nuevos retos venideros.