Naroa Martínez Braceras

Naroa Martínez Braceras

Lanpostua
Puesto de trabajo

Doktorego ondoko ikertzailea/Investigadora Posdoctoral

Formakuntza eta ibilbidea
Formación y trayectoria

Geologian lizentziatu nintzen UPV/EHUn, 2015. urtean. Nire ikasketen azken urteetan, akademikoki zuzendutako lan bati eta kolaborazio beka bati esker, gaur egun partaide naizen ikerketa taldean laguntzeko aukera izan nuen. Orduan hasi zitzaidan ikerketarekiko benetako interesa pizten. Hori dela eta, Kantabriako Unibertsitatean Fisika, Instrumentazio eta Ingurumeneko masterra egin ondoren, UPV/EHUra itzuli nintzen doktorego ikasketak egiteko. Nire tesia Iberiar penintsulako iparraldeko ertz-kontinentalean (euskokantauriar eskualdean) Eozeno garaian metaturiko segida itsastarren erregistro paleoklimatikoen azterketetan oinarritu zen. Gaur egun doktorengo ondorengo ikerketa lanetan banago ere, iaz Bigarren Hezkuntzako irakasleen prestakuntzako masterra egin nuen, UPV/EHUn.Master honi esker, zientziak irakastearen eta zabaltzearen garrantziaz jabetu naiz.

Soy licenciada en Geología por la UPV/EHU en 2015. En los últimosaños de mis estudios comencé a colaboraren tareas de investigación, gracias a un trabajo académicamente dirigido y una beca de colaboración, dentro del grupo de investigación del que hoy formo parte. En ese momento comencé a interesarme seriamente por la investigación. Por lo que después de realizar el máster de Física, Instrumentación y Medio ambiente en la Universidad de Cantabria, volví a la UPV/EHU para realizar mis estudios de doctorado. Mi tesis se centróen el estudio del registro paleoclimático de las sucesiones sedimentarias eocenas depositadas en el fondo marino profundo del margen continental noribérico. En la actualidad he retomado mis labores de investigación postdoctoral, tras un paréntesis en el que el año pasado realicé el máster en formación de profesorado de educación secundaria, también en la UPV/EHU. Este máster me ha permitido adquirir conciencia de la importancia de la enseñanza y divulgación de las ciencias, tanto a jóvenes como al resto de la sociedad.

Bokazioa / motibazioa
Vocación / motivación

Ikerketarako dudan bokazioa unibertsitatera iritsi arte ez zen esnatu. Geologiako ikasketak hasi bezain pronto, aldiz, argi izan nuen gure inguruko arrokek gordetzen dituzten istorioak sakonki ikertu eta ulertu nahi nituela. Izan ere, arroka hauek Lur planetaren mundu mailako eboluzioa ulertzeko garrantzitsuak direla badakigu. Gaur egun zientzia-ikertzaile gisa lanean jarraitzeko zortea daukat, ezagutzen dudan lanik zoragarriena.

Mi vocación científica no despertó hasta llegar a la Universidad. Una vez empezados mis estudios en Geología, tuve claro que quería dedicarme a investigar, descubrir y entender muchas de las historias que guardan las rocas de nuestro entorno, las cuales han sido y siguen siendo relevantes en el entendimiento de la evolución del planeta Tierra a escala global. A día de hoy, tengo la suerte de seguir trabajando como investigadora científica; la ocupación más apasionante que conozco.

Ikerketa-taldea eta ikerketa-lerroak
Grupo de investigación y líneas de investigación

Egun, “Kretazeoaren eta Paleogenoaren ikerketa taldea: erregistro klimatikoa, sedimentologia eta itsas ekosistemak” (IT930-16)Eusko Jaurlaritzakoikerketa taldeko kidea naiz. Horretaz gain, Euskokantauriar eskualdean Milankovitch ziklo orbitalen erregistro Meso-Zenozoikoa aztertzera bideratutako Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioaren Proiektuko lantaldearenkideere banaiz (PID2019-105670GB-I00). Ziklo astronomiko hauekkliman duten eragina eta eskala astrokoronologiko estandarraren eraikuntzan duten garrantzia aztertzea da nire ikerketa-ildo nagusia.

En la actualidad, formo parte del Grupo de Investigación del Gobierno Vasco “Grupo de estudio del Cretácico y Paleógeno: registro climático, sedimentación y ecosistemas marinos” (IT930-16). Además, formo parte del equipo de trabajo del Proyecto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,enfocado al estudio del Registro Meso-Cenozoico de los ciclos orbitales de Milankovitch en secciones del área Vasco Cantábrica (PID2019-105670GB-I00). Conocer el impacto climático de estos ciclos astronómicos y su utilización en la construcción de una escala astrocoronólogica de referencia es mi principal línea de investigación.

Alderdi aipagarriak
Aspectos destacables

Estatuko zein nazioarteko zenbait ikerketa-talderekin elkarlanean egin ditugun lanak nazioarteko aldizkari ospetsuetan argitaratu dira. Lan hauetatik lortutako ekarpen nagusiak hurrengo puntuetan laburbildu daitezke:

1) Eozenoko gertakari hipertermalen eragin eta bilakaera klimatikoarenezagutzan sakontzea. Modu oso azkarrean eta mundu mailan emandako berotzeaerregistratu zuten gertakari hauek, atmosferan berotegi-efektuko gasen metaketa handi bati lotuak eta, beraz, egungo beroketa globalaren ondorioak aurreikusteko baliokideak izan daitezke.

2) Eozenoan, erresoluzio handiko eta jarriak diren Milankovitch ziklo orbitalen erregistro berriak aztertzea. Zehaztasun handiko adin modeloak eraikitzea ahalbidetzeaz gain, aztertutako segidakgarrantzitsuak izan dira Denbora Astrokronologikoaren Eskalaren garapenerako, Nazioarteko Estratigrafia Batzordearen (International Commission on Stratigraphy, ICS) eta Geologia Zientzien Nazioarteko Batasunaren (International Union of Geological Sciences, IUGS) lehentasunezko helburuetako bat dena.

3) Jatorri astronomikoa duten maiztasun handiko ziklo klimatiko erritmikoek itsas ingurune sakonetanduten ingurumen inpaktua ezagutzea, baita ingurune sedimentario eta materialen adin ezberdinen araberako bilakaera ere.

4) Kontinentean azaleratzen diren itsas segida sedimentarioen erregistro lodiak zundaketa ozeanikoen emaitzak osatu eta egiaztatzekoezinbestekoak direla frogatzea, horietan oinarritzen baitira ikerketa paleoklimatiko eta astrokronologiko gehienak.

Los trabajos que hemos realizado en colaboración con diferentes grupos de investigación, tanto nacionales como internacionales, han sido publicados en revistas internacionales de prestigio y han permitido:

1) Profundizar en el impacto y evolución de evento hipertermales del Eoceno. Estos eventos fueron episodios relativamente cortos de rápido calentamiento global asociados a una gran acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y por lo tanto, posibles análogos de las consecuencias del actual calentamiento global.

2) Aportar nuevos registros continuos y a una alta resolución de los ciclos orbitales de Milankovitch durante el Eoceno. Además de permitir construir modelos de edad a una alta precisión, las series estudiadas han sido consideradas en el desarrollo de la Escala de Tiempo Astrocronológica de referencia global, que es uno de los objetivos prioritarios de la Comisión Internacional de Estratigrafía (International Commission on Stratigraphy, ICS) y de la Unión Internacional de las Ciencias Geológicas (International Union of Geological Sciences, IUGS).

3) Conocer el impacto ambiental en ambientes marinos profundos de ciclos climáticos rítmicos de alta frecuencia de origen astronómico, así como su evolución dependiendo del ambiente sedimentario y la edad de los materiales.

4) Demostrar que los registros sedimentarios expandidos de secciones marinas aflorantes en el continente resultan imprescindibles para complementar y verificar los resultados de los sondeos oceánicos, en los que se basan la mayoría de las investigaciones paleoclimáticas y astrocronológicas.

Etorkizunari begira…
Mirando al futuro…

Gizarteak ikerkuntzak eta zientzia-arloetako aurrerapenek zer-nolako garrantzia duten ezagutu dezanlagundu nahi nuke, inplikazio mediatikoa alde batera utzita. Bereziki, Geologiak gaur egungo gizartean duen irudia eta garrantzia indartzea nahiko nuke.

Que la sociedad reconozca la importancia de la investigación y los avances de las diferentes áreas de las ciencias, independientemente de su implicación mediática.  Especialmente, me gustaría que se reforzara la imagen y la relevancia de la Geología en la sociedad.